Obchodné podmienky

1.    Všeobecné ustanovenia

Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH. 

V košíku sú uvádzané ceny bez DPH, aj s DPH. V košíku je uvádzaná aj zľava, poprípade poštovné náklady.
Platnosť cenníka je od 01. Januára 2019 do odvolania, alebo do zmeny predajných cien jednotlivého druhu tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien aj v termíne platnosti cenníka.

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sú v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi SR a upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.elcen.sk a kamenného predaja tovaru a to vo veciach neupravených zákonom. Vzťahy medzi právnickými osobami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka ( zák. č 513/1991 Zb. )
1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú, alebo písomnú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaná systémom obchodu a následné zaslaná kuriérskou, alebo poštovou službou na dodaciu adresu kupujúceho.

1.4 Písomná objednávka je objednávka prijatá v listovej forme, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu zilina@elcen.sk, alebo eshop@elcen.sk a potvrdená predajcom.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

2.3 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.4 Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

2.5 Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

2.6 V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné objednať, môže byť zákazníkovi účtovaná záloha po vzájomnej dohode. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená.

2.7 Predávajúci môže pri objednávky požadovať od kupujúceho platbu vopred – uhradenie zálohovej faktúry prevodným príkazom podľa platobných inštrukcií uvedených na zálohovej faktúre, resp. priamym vkladom na účet predávajúceho ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

2.8 Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

2.9 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese
zilina@elcen.sk, alebo eshop@elcen.sk, resp. telefonicky na čísle 041 723 57 21 alebo 041 763 76  73 .

2.10 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom. V prípade prevodu na bankový účet platba bude vrátená.

2.11 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

2.12 K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do ôsmich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. V prípade odstúpenia od zmluvy, kupujúci musí doručiť tovar niektorou z prepravných spoločnosti a to na vlastné náklady na adresu: ELCEN s.r.o. , Predmestská 79, 010 01 Žilina. Zakúpený tovar musí byť v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený s dokladom o kúpe, záručným listom a návodom na použitie. Vrátený tovar nemôže niesť známky používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený.

2.13 V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

2.14 Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní ( zákon č. 102/2014 Z. z..) prijať odstúpenie od zmluvy, alebo prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

2.15 Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet.

2.16 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 8 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne a to na adresu:

ELCEN s.r.o . , Predmestská 79, 010 01 Žilina.

Telefonicky a/alebo zaslaním krátkej textovej správy (SMS) právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti povinný overiť si prijatie žiadosti.

Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ požiadať o odstúpenie od zmluvy.

3. Dodacie podmienky a termíny

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska alebo poštová služba), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 7 dní.

V prípade osobného odberu sa miestom plnenia zmluvy rozumie sídlo firmy predávajúceho:

ELCEN s.r.o . , Predmestská 79, 010 01 Žilina.

3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3.4 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla najneskôr do 4 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

3.5 Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

3.6 Doprava je zabezpečená prostredníctvom rozvozu kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskou poštou.

3.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť zálohu poskytnutú na nákup tovaru, pokiaľ je objednaný tovar už na sklade, alebo v expedícii z nášho skladu.

Doba dodania:

- Slovenská pošta : doručenie od 3 do 5 pracovných dní od expedície. Balík si môžete vyzdvihnúť na príslušnej pobočke Slovenskej pošty

- Kuriér : doručenie nasledujúci pracovný deň od expedície. Kuriér Vás bude kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré uvediete pri objednávke, ohľadom termínu (času) dodania.

- Rozvoz : doručenie nasledujúci pracovný deň od expedície. Kuriér Vás bude kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré uvediete pri objednávke, ohľadom termínu (času) dodania.

3.8 Cena za dopravu:

  • je pri zásielkach s váhou do 30 kg stanovená na 6,00€ s DPH pri zásielkach s váhou od 30 kg do 50 kg je cena dopravy 19,80EUR s DPH pri zásielke s váhou nad 50 kg bude cena stanovená na základe cenníka prepravnej spoločnosti, alebo dohodou.
  • Pri dovoze našim vozidlom doprava je bezplatná v prípade, že objednávka presiahne sumu 100,00 EUR bez DPH a jej hmotnosť nepresiahne 30 kg.

V cene poštovného je zahrnuté aj balné.

4. Kúpna cena a možnosti platby

4.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané

bez DPH. Platnosť cenníka je 01. Januára 2019 do odvolania, alebo do zmeny predajných cien

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien aj v termíne platnosti cenníka.

V cene sú započítane všetky poplatky (recyklačný poplatok, autorský poplatok). Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.2 Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, na výdajnom mieste ) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.

4.3 Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu predávajúceho.

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2 ods. 7 týchto podmienok.

4.5 V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred predávajúcemu, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

4.6 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:

  • • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra, resp. slovenskej pošty
  • • prevodom na bankový účet predávajúceho
  • • v hotovosti vkladom na bankový účet predávajúceho

5. Záruka, reklamácie, doklady

5.1 Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list.

5.2 Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú na Faktúre (slúži zároveň ako záručný list), ak nie je na faktúre uvedené inak, tak minimálna záruka je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pokiaľ sa jedná o viacero zostavených komponentov, ktoré neboli zostavené našou spoločnosťou, zákazník je povinný zaslať len daný poškodený komponent.

5.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu, funkčnou chybou, alebo chyby spôsobené pri výrobe, montáži.
5.4 Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na chyby spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.5 Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru zmocnená alebo zmocnená osoba, ktorá daný tovar servisuje.

5.6 Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo budú uschované.

5.7 Pri preprave rozvozom, kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou je kupujúci povinný v prípade, že mu bola doručená poškodená zásielka, oznámiť tuto skutočnosť a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia predmetnej zásielky.

5,8 V prípade viditeľného poškodenia tovaru, alebo obalu, takéto poškodenie je potrebné okamžite nahlásiť prepravcovi, urobiť o tom zápis, alebo tovar neprevziať.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2019  a rušia predchádzajúce znenia VOP.

6.2 Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

6.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.4 Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.

6.5 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v doplnení a znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. Obchodných podmienok . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

6.6 Prevádzkovateľ internetových stránok www.elcen.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.