Ochrana osobných údajov 📗

Pravidla ochrany osobných údajov

Ako popredná obchodná spoločnosť, berieme ochranu osobných údajov vážne a všetky informácie, ktoré od Vás získavame, spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri spracovaní Vašich osobných údajov sa riadime najmä zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalej všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane osobných údajov (ďalej GDPR). Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Nižšie nájdete všetky dôležité informácie o spracovaní osobných údajov s tým, že tieto informácie budeme priebežne aktualizovať.

 

  1. Všeobecné informácie a zásady spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na účely plnenia povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli (objednávka je zmluva) a tiež pre ochranu našich oprávnených záujmov. Okrem toho spracovávame tiež osobné údaje, ku spracovaniu ktorých ste nám dali súhlas.

Pri spracovaní Vašich osobných dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

a) Vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom, a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania; spracovávame iba presné osobné údaje a máme zabezpečené, že ich spracovanie zodpovedá stanoveným účelom a je nevyhnutné pre naplnenie týchto účelov;

b) Vaše osobné údaje chránime a spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu;

c) Vždy Vás zrozumiteľne informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o Vašich ďalších súvisiacich právach;

d) Dodržiavame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zaistenie dostatočnej úrovne zabezpečenia zodpovedajúce všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Naša spoločnosť vystupuje pri spracúvaní niektorých Vašich osobných údajov, ktoré od Vás získala, k naplneniu jedného alebo viacerých účelov, ako tzv. prevádzkovateľ osobných údajov. Naše kontaktné údaje sú:

ELCEN, s.r.o.

IČO: 00650951

Sídlo: Predmestská 79, 01001 Žilina

e-mail: zilina@elcen.sk

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti:

boris@elcen.sk

 

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Identifikačné údaje – osobné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo a kópia preukazu totožnosti, podpis, atď.

Kontaktné údaje – osobné údaje umožňujúce nám kontakt s Vami, najmä Vami uvedená kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a iné podobné informácie.

Produktové údaje – osobné údaje o využívaní našich služieb, napríklad: číslo platobnej karty, údaje týkajúce sa financovaného tovaru, číslo bankového účtu, údaje o príjmoch a výdavkoch, číslo zmluvy, výška čerpania.

Komunikačné údaje – komunikácia s Vami vytvára celý rad osobných údajov, napríklad informácie o našom vzájomnom kontakte a obsahu komunikácie, záznamy e-mailových správ, údaje z používania našich internetových stránok a aplikácií, Vaše pripomienky, žiadosti a priania.

Zbierame aj informácie o tom, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou. To nám pomáha k zlepšeniu našich služieb a Vášho užívateľského komfortu, rovnako ako k zvyšovaniu bezpečnosti. Medzi tieto údaje patria IP adresa, informácie o prehliadači a hardvére zariadenia. Zároveň v tomto smere dochádza k ukladaniu tzv. cookies do Vášho zariadenia.

3. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Spôsob, ktorým naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, zahŕňa manuálne aj automatizované spracovanie v našich informačných systémoch. Jedným zo spôsobov spracovania osobných údajov našou spoločnosťou je tiež automatizované vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov, pri ktorom dochádza k vytváraniu odvodených osobných údajov (viac v časti 6.2 tohto dokumentu). Túto činnosť vykonávame najmä pre účely spojené s dodržiavaním našich právnych povinností a na účely ochrany našich práv a právom chránených záujmov.

Vaše osobné údaje spracúvajú predovšetkým zamestnanci našej spoločnosti a v potrebnom rozsahu tiež tretie osoby, s ktorými máme uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké dodržiava aj naša spoločnosť.

4. Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame z rôznych zdrojov, vždy len vtedy, ak na to máme oprávnenie. Základným zdrojom údajov o Vás ste Vy osobne. Medzi údaje pochádzajúce od Vás zaraďujeme napríklad tie, ktoré ste nám oznámili napr. v rámci jednania o uzavretí zmluvy, pri servisnej komunikácii, pri vybavovaní Vašich požiadaviek. V niektorých situáciách. Údaje o Vás tiež získavame vlastnou činnosťou, a to spracovaním a vyhodnocovaním Vašich osobných údajov.

Verejné zdroje – jedná sa o údaje z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register, a pod.) a z ďalších verejných zdrojov.

Tretie osoby – je našou zákonnou povinnosťou (prípadne naším oprávneným záujmom) overovať Vašu bonitu, platobnú disciplínu a dôveryhodnosť. Aby sme to urobili čo najlepšie, využívame k tomu údaje z verejne dostupných prameňov.

Interné zdroje – Vaše osobné údaje môžu vznikať priamo v našej spoločnosti, a to tak používaním našich služieb, ako aj našou internou činnosťou (napr. rating klienta).

5. Ste povinný nám osobné údaje odovzdávať?

Údaje, o ktoré Vás žiadame, naozaj nevyhnutne potrebujeme, pretože nám zber týchto údajov ukladá zákon, alebo sú potrebné pre plnenie zmluvy (napr. Vaše kontaktné údaje) alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. niektoré informácie o Vašej bonite a dôveryhodnosti).

Ak nám takéto údaje neposkytnete, nemôžeme Vám príslušný produkt, službu alebo iné plnenie, pri ktorom od Vás osobný údaj vyžadujeme, poskytnúť. V niektorých prípadoch od Vás môžeme žiadať udelenie súhlasu so spracovaním údajov na určitý účel spracovania. Taký súhlas je vždy dobrovoľný a jeho neposkytnutie nijako neobmedzuje prístup k našej službe alebo produktu. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

6. Dôvody a spracúvanie osobných údajov

6.1. Účely spracovania

Každé spracovanie musí mať svoj právny základ. To znamená, že musí byť založené buď na Vašom súhlase alebo musí byť nevyhnutné pre

1. jednanie o uzavretí zmluvy alebo na plnenie zmluvy;

2. splnenie právnej povinnosti (napr. archivačná povinnosť, alebo povinnosť hodnotiť úverovú bonitu)

alebo

3. ochranu nášho oprávneného záujmu.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a čo je právnym základom pre takéto spracovanie:

Uzavretie a plnenie zmluvy

Pre uzavretie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, je nevyhnutné spracovávať niektoré Vaše osobné údaje, napr. identifikačné údaje, kontaktné údaje. Osobné údaje sú potrebné najmä na to, aby bolo možné obchod uskutočniť bez neprimeraných právnych rizík, vrátane rokovania o uzavretí alebo zmene zmluvy s Vami. V prípade, že s nami uzavriete niektorú zo zmlúv o online aplikácii.

Pre funkčnosť programu môže byť nevyhnutné zdieľanie Vašich údajov medzi našou spoločnosťou a našimi partnermi zapojenými do vernostnej siete, prípadne našimi cobrandovými partnermi vernostného programu. Kompletný zoznam partnerov a cobrandových partnerov, zapojených do vernostnej siete, nájdete na webovej stránke www.elcen.sk v záložke „Ochrana osobných údajov“. Aby sme Vás informovali o najnovších ponukách súvisiacich s využívaním vernostnej siete, môžeme Vám zasielať informačné letáky o ponukách produktov týchto spoločností.

Klientska administratíva

Naším cieľom je Váš dobrý pocit a pohodlie pri využívaní našich služieb a komunikácii s nami. Pre vybavenie Vašej požiadavky alebo sťažnosti je naším oprávneným záujmom spracovávať také Vaše osobné údaje, ktoré sú na to nevyhnutné.

Ochrana práv a právom chránených záujmov

Naším oprávneným záujmom je po nevyhnutnú dobu uchovávať údaje, ktoré môžu byť v budúcnosti použité s cieľom preukázania našich nárokov v súdnych a iných konaniach len po nevyhnutnú dobu, ktorou je uplynutie príslušných premlčacích dôb.

Analýza dát

Naším oprávneným záujmom je spracovanie analýz, štatistík, reportov a uskutočňovanie výskumov

s cieľom rozvíjať naše služby. K tomu je niekedy nutné použiť Vaše osobné údaje. S týmto cieľom uskutočňujeme tiež prieskumy Vašej spokojnosti s našimi službami alebo testovanie integrity našich systémov a odolnosti voči neoprávneným zásahom. V prípade, že navštívite naše webové stránky, môžeme Vaše správanie v online prostredí vyhodnocovať za účelom analýzy a štatistiky.

Marketingové oslovovanie

Naším oprávneným záujmom je ponúkať našim existujúcim klientom naše vlastné produkty a služby. Za týmto účelom Vám môžeme zasielať e-mailové správy, listy, SMS, newsletre, rovnako ako Vám telefonovať s ponukami našich produktov a služieb. V prípade, že náš zmluvný vzťah skončí, môžeme Vás takto oslovovať ešte po dobu 2 rokov po skončení zmluvy. V rámci marketingového oslovovania vykonávame marketingové výskumy, analýzy, klientske súťaže, prieskumy spokojnosti a podobné aktivity, z ktorých vyplýva Váš názor na naše služby.

Ak si neželáte byť akokoľvek oslovovaný alebo Vám prekáža určitá forma komunikácie, dajte nám prosím vedieť a ponuky nebudete naďalej dostávať.

Archívna správa

Našou zákonnou povinnosťou (napríklad v oblasti daní a účtovníctva) je viesť listinný, rovnako ako elektronický archív dokumentov.

 

6.2. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Profilovaním sa rozumie automatizované spracovanie osobných údajov slúžiacich na posúdenie vlastností alebo preferencií fyzickej osoby.

Profilovanie pre predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania – Vaše identifikačné

údaje, údaje o produktoch a službách, profilové údaje a ďalšie údaje analyzujeme na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme predchádzali podvodným konaniam uskutočňovaným fyzicky i digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných podvodov (napr. informácie o ukradnutom občianskom preukaze, alebo informácie o obvyklej krajine pre prístup na osobný elektronický portál). Právnym základom je tak plnenie právnej povinnosti, ako aj ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti a záujmov a majetku našich klientov.

Klient ako dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľov vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi (dotknutej osobe) spracúvané, podľa tejto Informácie,

b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch,

c) informácie o zdroji, z ktorého získali osobné údaje na spracúvanie,

d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a sprístupňovania,

e) opravu osobných údajov,

f) vymazanie osobných údajov

podmienky, že sa jedná o osobné údaje:

• ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

• ktorých spracovanie bolo vykonané nezákonne,

• ktoré musia byť vymazané, ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,

g) obmedzenie spracovania osobných údajov,

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III

Nariadenia.

6.4. Prehľad súhlasov so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním údajov súvisiacich s využitím elektronických a online kanálov

Nakoľko je spracovanie Vašich osobných nevyhnutné na plnenie našich zákonných a zmluvných povinností ohľadom poskytovania služieb a tiež na ochranu našich oprávnených záujmov, súhlas nie je odvolateľný a poskytujete ho na celú dobu trvania rámcovej zmluvy predĺženú o príslušnú premlčaciu dobu, prípadne o dobu, po ktorú sme povinní tieto osobné údaje uchovávať a spracúvať podľa zákona o platobných službách alebo osobitných predpisov. Súhlas v tomto rozsahu udeľujete tiež každým použitím karty.

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania.

Máme nastavené prísne pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že informácie nespracovávame dlhšie než je nevyhnutné. Ak zistíme, že už nie sú osobné údaje potrebné pre žiadny z určených účelov, vymažeme ich.

Vaše osobné údaje spracovávame po celú dobu, po ktorú Vám poskytujeme naše služby. Po skončení zmluvy významne obmedzíme ich použitie, úplne ich však nevymažeme.

Zostávajú totiž niektoré dôvody, pre ktoré musíme Vaše osobné údaje spracovávať aj naďalej:

• z dôvodu plnenia povinnosti týkajúcej sa účtovnej evidencie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je účtovná jednotka povinná uchovávať účtovné doklady počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, t.j. počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k zániku zmluvy (účtovným dokladom je aj úverová zmluva);

• z dôvodu plnenia archivačnej povinnosti podľa zákona proti praniu špinavých peňazí a financovaniu

terorizmu a daňových predpisov spracovávame osobné údaje po dobu 5-tich rokov;

• z dôvodu ochrany našich práv a právom chránených záujmov spracovávame Vaše osobné údaje po dobu 10-tich rokov.

V prípade spracovaní vykonávaných v našom oprávnenom záujme sme interne nastavili dobu spracovania tak, aby zodpovedala danému účelu. Údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame po dobu, na ktorú bol súhlas platne udelený, prípadne do doby jeho odvolania. Vzhľadom k spolupráci s niektorými registrami klientskych informácií sme ďalej povinní dodržiavať lehoty na spracovanie podľa podmienok stanovených jednotlivými prevádzkovateľmi registrov.

8. Ako sa staráme o bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurálnou zaisťujúcou maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú zmluvne viazané povinnosťou mlčanlivosti.

9. Komu Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať?

Vaše osobné údaje zásadne spracúvame v rámci našej spoločnosti. V prípadoch, kedy nám to ukladá zákon alebo dovoľuje náš oprávnený záujem, môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané aj mimo našu Spoločnosť. Vaše osobné údaje odovzdávame najmä našim zmluvným partnerom. Jedná sa napríklad o prenos osobných údajov v rámci spracovania účtovníctva. Nemusíte mať obavy, spolupracujeme iba s takými subjektmi, ktoré spĺňajú prísne požiadavky, pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov. So zmluvnými partnermi máme uzatvorenú dohodu o mlčanlivosti, aby sme predišli zneužitiu či inému neoprávnenému nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi. K prenosu Vašich osobných údajov dochádza iba v rozsahu ustanovenom zákonom alebo potrebnom pre naplnenie účelu zmluvy s naším partnerom.

Môžete si pritom byť istí, že v žiadnom prípade s Vašimi údajmi neobchodujeme. Vaše osobné údaje odovzdávame nasledujúcim kategóriám subjektov:

Distribučným spoločnostiam ktoré na základe zmluvy dovážajú tovar, na administratívne účely alebo v rámci dodávateľských vzťahov. Zoznam spoločností nájdete na webovej stránke www.elcen.sk v záložke „Ochrana osobných údajov“. Tu sa tiež dozviete, s ktorými spoločnosťami aktuálne spolupracujeme.

Dodávateľom – subjektom, ktoré sme poverili zabezpečovaním niektorých prevádzkových ale aj iných činností, odovzdávame osobné údaje len vtedy, ak je spracovanie osobných údajov potrebné na výkon danej činnosti. Takéto subjekty označujeme za tzv. sprostredkovateľov. Spolupracujeme iba so sprostredkovateľmi,  ktorí sú dôveryhodní, kvalitní a ktorí s nami uzavreli zmluvu, v ktorej sa zaväzujú dodržiavať prísne pravidlá ochrany osobných údajov vrátane technických a organizačných opatrení.

Medzi našich dodávateľov patrí:

• poskytovatelia IT služieb, vrátane cloudových úložísk

• marketingové agentúry

• poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov

• poskytovatelia platobných služieb

• bankové inštitúcie

• účtovník, daňoví poradcovia

• poskytovatelia archivačných služieb,

• advokáti a subjekty vymáhajúce naše pohľadávky

Distribútorom – pre distribúciu našich služieb môžeme využívať tzv. sprostredkovateľov. Máme s nimi uzavretú zmluvu upravujúcu pravidlá ochrany osobných údajov našich klientov.

Štátnym a regulačným inštitúciám – komunikáciu s týmito inštitúciami nám ukladá zákon. Jedná sa najmä o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu, exekútori, notári, správcovia konkurznej podstaty, Národná banka Slovenska.

10. Prenos osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme mimo územia Európskej únie a rovnako tak dohliadame na to, aby tak robili aj subjekty, s ktorými spolupracujeme, a ktoré sa podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov.

11. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

K získaniu prehľadu a kontroly nad údajmi, ktoré o vás spracúvame, môžete využiť zákonom garantované práva. Uplatniť ich môžete v našej spoločnosti, pričom naše kontaktné údaje nájdete v časti 1 tohto dokumentu.

Právo na prístup k svojim údajom – aby ste si mohli overiť, aké údaje o Vás spracúvame, máte právo na prístup k svojim osobným údajom a ďalšie súvisiace informácie (napr. účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, doba uchovania, zdroj). Máte právo požadovať tiež kópiu spracúvaných osobných údajov. Za jej opakované poskytnutie však môžeme účtovať poplatok zodpovedajúci nákladom na spracovanie a poskytnutie informácie.

Právo na prenosnosť údajov – ak to budete potrebovať, napríklad pre uľahčenie komunikácie s iným poskytovateľom služieb, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli a tieto údaje previesť ďalšiemu správcovi. Toto právo môžete uplatniť iba pre údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo je ich spracovanie nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy.

Právo na revíziu rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní

Právo na opravu osobných údajov – V prípade, že sú Vaše údaje nesprávne či nepresné, ich opravíme a chýbajúce údaje doplníme.

Právo na vymazanie osobných údajov – Vaše osobné údaje vymazávame automaticky bezodkladne po skončení všetkých účelov ich spracovania, ďalej v prípade odvolania Vášho súhlasu a pri neexistencii žiadneho ďalšieho právneho dôvodu spracovania, ako aj v prípade účinného vznesenia námietky proti spracovaniu vykonávanému z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Výmaz Vašich osobných údajov je samozrejmosťou aj v prípade, ak je to potrebné na splnenie právnej povinnosti, alebo ak vyjde najavo, že osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na námietku – ak si neželáte, aby sme pokračovali v spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame na základe ochrany nášho oprávneného záujmu, môžete uplatniť tzv. námietku. Pri podaní takejto námietky sme povinní posúdiť, či Váš záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad naším oprávneným záujmom, pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame.

V prípade, že dospejeme k záveru, že Váš záujem na ochrane Vašich osobných údajov je silnejší, než ten náš, prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať. Výsledok tohto posúdenia Vám včas oznámime.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v zákonom stanovených prípadoch obmedzíme

spracovanie Vašich osobných údajov. Ide o prípad, keď

• popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie presnosti údajov,

• spracovanie osobných údajov je nezákonné a vy napriek tomu odmietnete ich výmaz,

• síce nepotrebujeme osobné údaje pre naše účely spracovania, ale Vy ich napriek tomu budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov,

• vznesiete námietku proti spracovaniu vykonávanému v našom oprávnenom záujme, a to až do rozhodnutia o námietke Právo na odvolanie súhlasu – ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu ukončíme spracovanie Vašich osobných údajov, ku ktorých spracovaniu nemáme iný právny titul.

Právo podať sťažnosť ÚOOÚ – ak by sa vám niečo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nepáčilo, vynasnažíme sa všetko vyriešiť k Vašej spokojnosti. Máte však právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

12. V akých prípadoch môžete podať námietku proti spracovaniu,

nevyhnutnom na ochranu nášho oprávneného záujmu?

Ochrana oprávneného záujmu našej Spoločnosti je jedným z právnych základov pre spracovanie osobných údajov. Môžeme ho použiť len u tých spracovaní, ktoré môžete očakávať, a pri ktorých nedôjde k nepomernému zásahu do Vášho súkromia či práv. V prípade spracovania vykonávanom z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov máte právo podať tzv. námietku, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Námietke proti priamemu marketingu musíme vyhovieť okamžite, pričom námietky proti ostatným účelom spracovania budeme posudzovať vzhľadom na dôvody ich podania. Ukončenie

spracovania osobných údajov na základe podanej námietky pritom nemusí nutne znamenať likvidáciu údajov. Vaše osobné údaje totiž môžeme spracúvať ešte pre iné účely a na inom právnom základe.

Pre prehľadnosť uvádzame zoznam účelov spracovaní, vykonávaných na základe nášho oprávneného

záujmu:

• Klientska administratíva

• Ochrana práv a právom chránených záujmov

• Analýza dát

• Marketingové oslovovanie

Podať námietku je možné niekoľkými spôsobmi:

• priamo v našich obchodných oznámeniach je včlenená možnosť zrušenia ich zasielania daným komunikačným

kanálom;

• ak už nechcete, aby sme Vám telefonovali, v rámci hovoru nám to prosím povedzte;

• Vašu námietku nám môžete zaslať na naše kontakty (pozri časť 1 tohto dokumentu).

13. Slovníček pojmov

osobný údaj Akákoľvek informácia vzťahujúca sa ku konkrétnemu identifikovateľnému človeku

(napr. meno, vek, príjem, IP adresa).

Cookies:

Krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača.

Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný

jazyk a ďalšie nastavenia.

Oprávnený záujem:

Záujem našej spoločnosti na spracovaní osobných údajov, ktoré môžete legitímne očakávať a ktoré nezasahuje nadmieru do Vášho súkromia a práva na ochranu osobných údajov (napr. záujem na primeranú obchodnú komunikáciu s klientmi alebo náš záujem na ochrane našich práv a právom chránených záujmov v prípadnom súdnom či inom konaní).

Profilovanie:

Automatizované spracovanie Vašich údajov spočívajúce v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov, slúžiace napríklad na analýzu či predpovede Vášho správania v osobnom i profesionálnom živote, Vašej ekonomickej situácie a osobných preferencií.

 

Prevádzkovateľ:

 Osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; spracovaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ:

 Osoba, ktorá bola prevádzkovateľom - teda nami - poverená určitou činnosťou, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracovávať osobné údaje, napr. dodávateľ tovaru a služieb.

Subjekt údajov:

Osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, typicky náš klient.

Účel:

Dôvod spracovania, ku ktorému správca využíva Vaše osobné údaje.

Spracovanie:

Akákoľvek operácia, ktorú správca alebo spracovateľ vykonávajú s osobnými údajmi.

Spracovaním je aj obyčajné uchovanie osobných údajov.

14. Účinnosť Informačného memoranda

Toto informačné memorandum je platné a účinné ku dňu 25. 5. 2018. Aktuálne znenie Informačného memoranda je uverejnené na webových stránkach našej spoločnosti www.elcen.sk